Etický kodex

Jako soudní znalec vázaný přísahou se snažím vykonávat tlumočnickou činnost nezaujatě a nestranně podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. To platí nejen pro úřední zakázky, ale zrovna tak i pro zakázky soukromých klientů. Povinnost mlčenlivosti platí i po ukončení pracovně-obchodního vztahu.

Řídím se Etickým kodexem soudního tlumočníka – člena Komory soudních tlumočníků České republiky (www.kstcr.cz)

Honorář

Ukazatelem pro stanovení honoráře za tlumočení a/nebo překlad jsou doporučené minimální tarify "Jednoty tlumočníků a překladatelů České republiky". Tyto tarify se odvíjejí od počtu normostran (NS) cílového textu. Jedna NS je definována 1800-ty úhozy ( tj. 30 řádků po 60 úhozech včetně mezer).

Jsem plátce DPH.


© 2003 - INSTUDIO