Specializace

Vysoce odborné texty:
Historie – jazykověda – literární věda – antropologie – sociologie – archeologie – demografie – pedagogika – filozofie – hudba – umění – teologie – politika – veřejná správa – gastronomie

Soudní překlady:
Listiny – dokumenty – smlouvy – posudky – akta

Odborné texty:
Právo – turismus – divadlo – potravinový průmysl – životní prostředí – školství – zemědělství – sport – média – lesnictví – myslivectví – psychologie – internetové stránky - technika a další texty dle dohody

Běžné texty:
Korespondence – návody na použití – katalogy – novinové články

Jazyková kombinace

Výchozí jazyk: němčina -> cílový jazyk: ČEŠTINA (mateřský jazyk)

Výchozí jazyk: čeština (mateřský jazyk) -> cílový jazyk: NĚMČINA

Ústní tlumočení

obchodní jednání
porady
semináře
prezentace

Konsekutivní tlumočení představuje klasickou formu tlumočení, při které se tlumočník „střídá“ s řečníkem, jehož proslov po částech překládá do cílového jazyka. Vše tedy trvá minimálně dvakrát tak dlouho, než promluva bez tlumočení. Konsekutivní tlumočení pochází z dob, kdy ještě neexistovaly tlumočnické aparatury. Dnes se využívá při slavnostních příležitostech, diplomatických jednáních nebo pokud je na tlumočení snížený finanční rozpočet. Díky takzvané „poznámkové technice“ může tlumočník překládat i poměrně dlouhé pasáže neodborných textů.

Příklad: tlumočení obchodního jednání „u stolu“ pro malou skupinu účastníků
Výhody: stačí jeden tlumočník, žádné výdaje za tlumočnickou aparaturu
Nevýhody: Nehodí se pro tlumočení velkých konferencí, seminářů, pracovních porad, školení apod., malá dynamika, pomalá výměna informací, velká časová ztráta.

Doprovodné tlumočení zajišťuje přenos informací po krátkých úsecích pro minimální počet účastníků. Na rozdíl od konsekutivního tlumočení nepomáhá tlumočník paměti zápisníkem.

Příklad: pracovní setkání dvou obchodních partnerů za přítomnosti tlumočníka

Při šeptaném tlumočení se jedná o simulaci tlumočení simultánního (tj. tlumočení bez časového prodlení takřka současně s mluvou řečníka) bez využití tlumočnické aparatury. Během tlumočnického nasazení sedí tlumočník vedle posluchače a tlumočí šeptem do jeho ucha. Maximálně mohou takto profitovat dva posluchači.
Pokud má být skupina posluchačů početnější, je nutné zajisti technické pomůcky (bezdrátové sluchátka a mikrofon), přičemž tlumočník nemá k dispozici kabinu s bezvadným poslechem a musí být proto v dosahu dobré slyšitelnosti řečníka.

Příklad: tlumočení v rámci konference pro jednoho posluchače, velmi malé semináře s disciplinovanými účastníky - ušetření nákladů za aparaturu,
Nevýhody: šeptání ruší ostatní posluchače (tlumočník nesedí ve zvukově izolované kabině), příspěvky posluchače je možné tlumočit pouze konsekutivně.
Písemné překlady

korespondence
odborné texty
smlouvy
posudky
návody
příručky
katalogy
novinové články
internetové stránky


Soudní tlumočení, překlady

listiny, dokumenty, akta
úřední jednání
svatební obřady

Tlumočení před soudem a státními orgány se může ujmout pouze soudní tlumočník, který je zapsaný v knize soudních znalců u Krajského soudu a je tak vázaný přísahou.

 

 


© 2003 - INSTUDIO